Odborné prohlídky kotelen

Kotelny se zařízeními spalující pevná, plynná nebo kapalná paliva, případně využívající elektrickou energii jsou prostory, kterým je nutno věnovat pozornost z hlediska ochrany zdraví osob, zejména je nutné zajistit jejich bezpečný a spolehlivý provoz.

Podle vyhlášky č.91/1993 Sb. rozdělujeme kotelny:

 • kotelny I. kategorie – kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW,
 • kotelny II. kategorie – kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 0,5 MW do 3,5 MW,
 • kotelny III. kategorie – kotelna se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a vyšší do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW.

Odborné prohlídky kotelen

Provozovatel kotelny je povinen zajistit ve lhůtě 1x za rok provádění odborných prohlídek nízkotlakých kotelen. Prohlídky vykonávají všichni naši odborní pracovnící, kteří ovládají předpisy pro provoz, obsluhu a údržbu kotelního zařízení, kotelny a předpisy související. OP je nutné provéz také před před uvedením kotelen do provozu, po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů nebo při změně druhu palivac a u sezónního provozu před zahájením každé sezóny.

Při prohlídkách zjišťujeme stav:

 • kotelny,
 • vnější a vnitřní kotlů,
 • zabezpečovacího zařízení,
 • hořáků, čerpadel,
 • nádrží, zařízení na úpravu vod,
 • zauhlovacího a odpopílkovacího zařízení,
 • kouřových kanálů a komínů.

Dokumenty, které je důležité mít k dispozici:

 • provozní řád kotelny,
 • návody k obsluze kotelního zařízení,
 • požárně bezpečnostní předpisy kotelny,
 • provozní deník kotelny.
 • protokol o servise kotlů,
 • revizní zpráva elektrického zařízení,
 • dokument o kalibraci detekčního systému úniku hořlavých plynu,
 • záznamy pravidelných ročních kontrol plynového zařízení,
 • provozní revize plynového zařízení,
 • záznamy k revizím tlakových nádob stabilních.